Uvjeti korištenja

Ovaj digitalni aplikacijski softver u vlasništvu je i njime upravlja EAZYtowork.

Ovi uvjeti predstavljaju pravno obvezujući ugovor između Vas (poslodavca ili radnika) i EAZYtowork.

Nadalje se slažete da imate najmanje 18 godina i da imate zakonsko ovlaštenje prihvatiti ove uvjete i koristiti naše usluge. Ako ne želite biti vezani ovim uvjetima ili ako se ne slažete, ne možete koristiti ili pristupiti našim uslugama na bilo koji način.


Definicije

Sljedeće definicije primjenjuju se na naše uvjete pružanja usluge:

"Aplikacija" znači platforma za oglašavanje- digitalna softverska usluga za objavljivanje poslova i za pretraživanje kratkoročnih usluga.

“EAZYtowork” je NAZIV POSLOVANJA, odnosno pružatelj digitalnog softvera za kratkoročne poslove za poslodavce i radnike.

"Korisnici" su Poslodavci i potencijalni Radnici koji se registriraju na platformu za oglašavanje.

"Poslodavac" je fizička ili pravna osoba (zajedno s bilo kojom podružnicom ili pridruženom osobom) koja ima potrebu za zapošljavanjem radnika koju platforma za oglašavanje dovodi u vezu s Radnikom.

"Radnik" je fizička osoba koja se putem Aplikacije prijavljuje na posao (bez obzira je li Poslodavcu bila poznata ili ne) koju Platforma za oglašavanje dovodi u vezu s Poslodavcem.

"Angažman" znači veza, dodjela ili usluga između Poslodavca i Radnika, uvedena od strane platforme za oglašavanje.

„Povezivanje” znači dovođenje u vezu Radnika s Poslodavcem putem sredstava korištenja aplikacije, koja identificira Radnika koji se uspješno prijavio za posao koje oglašava Poslodavac.

"Članstvo" predstavlja ugovor koji poslodavac koristi i navodi svoje prilike za posao u aplikaciji, ovisno o vrsti članstva koje je odabrano, što uključuje vlastiti plan pretplate s platformom za oglašavanje.

"Pretplata za članstvo" predstavlja naknadu koju Poslodavac plaća platformi za oglašavanje prilikom registracije, ažuriranja ili prijave na aplikaciju kako bi mogao koristiti usluge objavljivanja popisa i mogućnosti zapošljavanja za potencijalne Radnike.

"Ocjene" predstavljaju sustav bodovanja koji se daje svakom radniku i poslodavcu na njegovom vidljivom profilu dok koristi aplikaciju.

Ocjene daju poslodavci radnicima i iste označavaju zadovoljstvo poslodavca za obavljeni posao od strane radnika.

Ocjene daju radnici poslodavcima i iste označavaju zadovoljstvo radnika  poslodavcem za vrijeme trajanja radnog odnosa.

"Plan pretplate" znači vrsta usluge koju je Poslodavac odabrao za korištenje aplikacije za popis svojih mogućnosti za posao, što uključuje osnovni plan, standardni plan i premium plan s vlastitim članskim naknadama.

"Uvjeti" označavaju ove uvjete poslovanja koji se primjenjuju na platformu za oglašavanje, poslodavce i radnike koji koriste aplikaciju, u skladu s ovim ugovorom.

Osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije, reference za jedninu uključuju množinu i obrnuto.


Ugovor

Ovi uvjeti čine ugovor između platforme za oglašavanje, Poslodavca i Radnika.

Ovi uvjeti zamjenjuju sve prethodne ugovore i sadrže cjelokupni ugovor između stranaka u vezi s predmetom i imaju prednost nad svim drugim uvjetima poslovanja koje je dostavio Poslodavac.

Nikakva varijacija ili izmjena ovih uvjeta neće biti valjana osim ako se pojedinosti te varijacije ne ugovore između platforme za povezivanje i Poslodavca ili Radnika i nisu navedene u pisanom obliku.

Platforma za povezivanje predstavlja potencijalne Radnike Poslodavcu za izravan angažman od strane tog Poslodavca. Poslodavac ovlašćuje platformu za oglašavanje da djeluje u njegovo ime isključivo u svrhu oglašavanja zapošljavanja za ugovorene kratkoročne poslove za Radnike i, Poslodavac će oglašavati takve Radnike putem metoda koje su ugovorene s platformom za oglašavanje putem svojih digitalnih platformi .

Poslodavac je suglasan da je platforma za povezivanje angažirana samo u pogledu pronalaženja potencijalnog radnika za njegove uloge.


Obavijest i naknade

 1. Objavljivanje poslova:
  a) Objavljivanje poslova putem aplikacije podliježe plaćanju članarina u obliku tokena. (meda)
  b) Broj tokena potrebnih za objavljivanje posla ovisi o odabranom trajanju objave (broj dana).

  "Medo" je valuta/token unutar aplikacije s kojom plaćate objavu posla.

  Cijene po trajanju objave:
  a) Objavljivanje posla na 1 dan košta 1 token.
  b) Objavljivanje posla na 3 dana košta 3 tokena.
  c) Objavljivanje posla na 5 dana košta 5 tokena.
  d) Objavljivanje posla na 30 dana košta 30tokena.

 2. Nadoplata tokena:
  a) Korisnik mora imati dovoljan broj tokena na svom računu kako bi mogao objaviti posao za odabrano trajanje.
  b) Ako nemate dovoljno tokena na računu za željeno trajanje objave, morat ćete izvršiti nadoplatu kako biste prikupili potrebne tokene.

 3. Obavijest o naknadama:
  Nakon besplatnog probnog razdoblja, za poslodavce će se primjenjivati sljedeće naknade.u obliku paketa:
  a) Paket od 5 tokena (meda) iznosi €4.99
  b) Paket od 15tokena (meda) iznosi €11.99

Ove naknade podložne su promjenama.


Poslodavac je suglasan da će:

(a) platiti članarinu prije nego što bude u mogućnosti pristupiti bilo kojoj usluzi digitalne aplikacije platforme za oglašavanje.

(b) odmah obavijestiti platformu za oglašavanje o svakom prihvaćanju angažmana od strane radnika i pružiti pojedinosti platformi za oglašavanje o naknadi dogovorenoj s radnikom; 

(c) obavijestiti platformu za povezivanje o potvrdi ponude za posao od strane Radnika;

Poslodavac je dužan unijeti u aplikacijski softver opis radnog mjesta za kojeg potražuje Radnika koji će sadržavati: plaću, radno vrijeme, mjesto rada i opis poslova na način da isto bude vidljivo, jasno i razumljivo budućem Radniku, za izbjegavanje svake sumnje.

Sve naknade za pretplatu moraju biti podmirene u cijelosti prije početka korištenja usluga aplikacije.


Prava i obveze poslodavca:

Odgovornost je poslodavca uvjeriti se u prikladnost radnika za radno mjesto koje želi popuniti. Poslodavac je odgovoran za:

(a) provjeru prava radnika na rad i dobivanje dozvole za rad prema zakonu Republike Hrvatske;

(b) organiziranje liječničkih pregleda ako je to relevantno za radno mjesto;

(c) zadovoljavanje svih medicinskih i drugih zahtjeva bilo proceduralnih, regulatornih ili pravnih, kvalifikacija ili dopuštenja potrebnih za rad Radnika

(d) ukoliko dođe do dogovora, sklopiti s radnikom ugovor o radu sukladno odredbama Zakona o radu ili ugovor o djelu sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima 

(e) prijaviti Radnika za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Kako bi platforma za oglašavanje ispunila svoje obveze navedene u gornjim klauzulama, Poslodavac je suglasan da platformi za oglašavanje dostavi pojedinosti o poziciji koju poslodavac želi popuniti, uključujući sljedeće:

(a) vrstu posla koji radnik mora obavljati;

(b) mjesto i radno vrijeme;

(c) iskustvo, obuka, kvalifikacije i sva ovlaštenja koja Poslodavac smatra potrebnim ili koja se zahtijevaju zakonom ili bilo kojim zakonskim tijelom da Radnik mora posjedovati kako bi obavljao posao;

(d) sve rizike za zdravlje ili sigurnost koji su poznati Poslodavcu i potvrdu o tome koje je korake Poslodavac poduzeo da spriječi ili kontrolira takve rizike, uključujući COVID-19;

(e) datum kada Poslodavac zahtijeva od radnika da započne radni odnos;

(f) trajanje ili vjerojatno trajanje ranog odnosa i

(g) visinu plaće 


Radnik je suglasan da će:

biti registriran na digitalnu aplikaciju koja prikazuje njegov profil te se u isti obvezuje unijeti svoju stručnu spremu, zanimanje, iskustvo, vještine, znanje i preporuke, koji potencijalni poslodavac može vidjeti. 

Prava i obveze Radnika:

Radnik je odgovoran za istinitost unosa svoje stručne spreme, zanimanja, iskustva, vještina, znanje i preporuka.


Odnos Poslodavca i Radnika:

Ako u trenutku kada Radnik prihvati ponuđeni posao Poslodavac odluči povući ponudu za posao s Radnikom iz bilo kojeg razloga, dužan je o tome obavijestiti Radnika o svojoj odluci čim je to razumno izvedivo, a najkasnije prije oglašenog radnog vremena navedenom u opisu posla.

Obveze platforme za oglašavanje:

Platforma za oglašavanje osigurat će da je aplikacija za popise poslova ažurirana, funkcionalna i u dobrom stanju za korištenje i od strane poslodavaca i od strane radnika.

Dostaviti e-mail ili pisanu obavijest Poslodavcu da radnik može prihvatiti radno mjesto oglašeno u aplikaciji s odgovarajućim opisom putem prihvaćanja prilike za posao.

Platforma za oglašavanje nije odgovorna za sklapanje ugovora o radu, niti uvjete ugovora o radu između radnika i poslodavca, prijavu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, već iste samo dovodi u neposrednu vezu.

Platforma za oglašavanje nije odgovorna za davanje neistinitih podataka od strane korisnika.


Odnos između Radnika, Poslodavca i Platforme za oglašavanje

Poslodavci i potencijalni Radnici su neovisni profesionalci koji nisu zaposleni na platformi za oglašavanje. Ništa u ovim uvjetima ili kao rezultat korištenja usluga neće se tumačiti kao stvaranje zajedničkog pothvata, partnerstva, zapošljavanja ili ugovora o radu.

Svi korisnici moraju se registrirati za profil kako bi mogli koristiti aplikaciju. Prilikom registracije za profil, od korisnika se može tražiti da da podatke o sebi (kao što je službeno ime, broj telefona, adresa e-pošte.). Korisnik je suglasan da su dostavljeni podaci točni, aktualni i potpuni, te da će biti ažurni u svakom trenutku prema njegovom najboljem saznanju.

Korisnik digitalnih usluga bit će odgovoran za sve aktivnosti koje se odvijaju pod njegovim profilom. Ako postoji razlog za sumnju u sigurnost korisničkog računa, korisnik je isto u obvezi odmah prijaviti platformi za oglašavanje u pisanom obliku putem e-pošte.

Poslodavac ili Radnik odgovorni su za eventualnu štetu i troškove koje je pretrpjela platforma za oglašavanje ili treća strana proizašla iz neovlaštenog korištenja korisničkog računa, bez obzira na to je li korisnik obavijestio platformu za povezivanje o takvom neovlaštenoj uporabi. Od poslodavaca i radnika može se tražiti da daju podatke za potvrdu svog identiteta.


Povrat novca

Platforma za oglašavanje osigurava povrat novca u slučaju osnovanosti zahtjeva.

Zahtjevi za povrat šalju se na adresu: ez@eazytowork.com


Ponašanje

Svi korisnici prihvaćaju da platforma za oglašavanje ne kontrolira i ne može kontrolirati ponašanje korisnika aplikacije. Poduzimaju se svi razumni potezi kako bi se osiguralo da se svi korisnici pridržavaju ovih uvjeta, ali bez obzira na to, platforma za oglašavanje nije odgovorna za one koji to ne učine.

Zabranjene aktivnosti

Upotreba aplikacije zabranjena je na sljedeće načine (ovo ni u kojem slučaju nije potpun ili cjelovit popis i samo je opisni primjer):

Omogućavanje korisničkog profila kojim se krše bilo koji zakoni, krše prava (uključujući prava intelektualnog vlasništva) drugih, klevetnički je ili na neki drugi način stvara odgovornost za platformu za oglašavanje.

Kopiranje platforme za oglašavanje kako bi se omogućila bilo koja usluga koja se smatra konkurentnom.

Objavljivanje poveznica na web stranice trećih strana putem aplikacije.

Kopiranje, skeniranje ili drugačija zloupotreba aplikacije, svih informacija ili metapodataka povezanih s njom za prikupljanje ili kompilaciju podataka o drugim korisnicima.

Preprodaja svih informacija dobivenih ili tijekom korištenja aplikacije.

Pokušaj ugrožavanja integriteta ili sigurnosti aplikacije na bilo koji način.

Dekompiliranje, obrnuti inženjering ili rastavljanje aplikacije na bilo koji način.

Reproduciranje, modificiranje, distribucija, licenciranje, iznajmljivanje, prodaja, preprodaja, prijenos, javno prikazivanje, javno izvođenje, prijenos, emitiranje ili drugačija iskorištavanja aplikacije na bilo koji način osim kako je izričito dopušteno od strane platforme za oglašavanje .


Pristup aplikaciji pomoću bilo kojeg automatiziranog procesa (na primjer, roboti itd.).

Uznemiravanje, klevetanje ili diskriminacija bilo koga ili bilo kojeg entiteta iz bilo kojeg razloga i/ili sudjelovanje u ponašanju koje krši smjernice zajednice ili

Kršenje bilo kojeg zakona, kršenje bilo kojeg prava drugih (bez ograničenja, prava intelektualnog vlasništva i zakona uključujući diskriminatorno ponašanje, sadržaj ili jezik).

Za poslodavce: upotreba aplikacije strogo je ograničena i dopuštena isključivo za popunjavanje oglasa za kratkoročne poslove koji su navedeni u aplikaciji ili putem nje. Sva druga uporaba je zabranjena.

Za radnike: upotreba aplikacije je strogo ograničena i dopuštena isključivo za popunjavanje otvorenih radnih mjesta navedenih u aplikaciji ili putem nje. Sva druga uporaba je zabranjena.

Nerazumijevanje i nepoštovanje gore navedenih smjernica može rezultirati ograničenjem vašeg računa.


Povjerljivost i zaštita podataka

Sve informacije koje se odnose na Radnika su povjerljive i podliježu relevantnom zakonodavstvu o zaštiti podataka i daju se samo za pružanje kratkoročnog ugovora o radu s Poslodavcem. Takvi se podaci ne smiju koristiti u bilo koju drugu svrhu niti se odaju bilo kojoj trećoj strani, a Poslodavac se obvezuje 

(i) pridržavati se odredbi zakona o zaštiti podataka pri primanju i obradi podataka;

(ii) da neće dati nikakve informacije koje se odnose na bilo kojeg Radnika bilo kojoj trećoj strani bez prethodnog pisanog pristanka platforme za oglašavanje ; 

(iii) da ne uzrokuje kršenje zakona o zaštiti podataka od platforme za oglašavanje ; i 

(iv) pravodobno pružiti platformi za oglašavanje bilo koje i sve informacije koje se traže kako bi se pomoglo u ispunjavanju njezinih obveza prema zakonodavstvu o zaštiti podataka, uključujući (bez ograničenja) bilo koji odgovor na zahtjev za pristup subjektu podataka od strane radnika ili poslodavca.

Poslodavac se obvezuje da se informacije koje se odnose na poslovanje platforme za povezivanje i bilo kojeg Radnika, a koje mogu biti povjerljive, moraju čuvati u strogoj tajnosti i da se ne smiju otkrivati bilo kojoj trećoj strani, osim informacija koje su ili su bile u javnoj domeni ili gdje moraju biti objavljeni po zakonu.


Prava i obveze Aplikacije

Platforma za povezivanje neće biti odgovorna ni pod kojim okolnostima, za bilo kakav gubitak, trošak, štetu, kašnjenje, troškove ili naknadu (bilo izravnu, neizravnu ili posljedičnu) koja može pretrpjeti ili nastati od strane Poslodavca proizlazeći iz ili na bilo koji način povezani s

(I) platformom za povezivanje koja predstavlja radnika poslodavcu

(II) upoznavanjem ili radnim odnosom bilo kojeg radnika od strane poslodavca 

(III) neuspjehom platforme za povezivanje za predstavljanje bilo kojeg radnika ili uspješno popunjavanje uloge odgovarajućim radnikom

(IV) bilo koji čin ili propust bilo kojeg radnika (bilo da je to namjerno, nemarno, prijevarno, nepromišljeno ili na neki drugi način).

I Poslodavac i Radnik zakonski su dužni prijaviti sva pitanja vezana uz poreze, plaće/ili prihode, doprinose i osiguranja nadležnim institucijama u skladu sa zakonom Republike Hrvatske.

Platforma za povezivanje ne snosi odgovornost za sklapanje ugovora o radu ili djelu, prijavu radnika za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, neisplate plaće, nedolaska na radno mjesto ili bio koju drugu odgovornost koja može proizaći iz odnosa poslodavca i Radnika.


Obavijesti

Sve obavijesti koje se moraju dostaviti u skladu s ovim Ugovorom bit će u pisanom obliku i mogu se dostaviti osobno ili unaprijed plaćenom poštom u registrirani ured stranke kojoj se obavijest treba dostaviti ili na bilo koju drugu adresu na koju strana pismeno obavijestio drugu stranu putem e-pošte. Svaka takva obavijest smatrat će se uručenom: ako je osobno uručena, ako je poštom prve klase 48 sati nakon slanja, a ako je putem e-pošte, kada je ta e-pošta poslana.


Općenito

Odricanje platforme za oglašavanje od bilo kojeg prava prema ovim uvjetima ima učinak samo ako ga platforma za oglašavanje  pismeno potvrdi i neće se smatrati odricanjem od bilo kakvog naknadnog kršenja ili neizvršenja. Nikakav neuspjeh ili kašnjenje platforme za oglašavanje u ostvarivanju bilo kojeg prava ili pravnog lijeka prema ovim uvjetima ili zakonom neće predstavljati odricanje od tog ili bilo kojeg drugog prava ili pravnog lijeka, niti će onemogućiti ili ograničiti njegovo daljnje korištenje. Nijedno pojedinačno ili djelomično korištenje takvog prava ili pravnog lijeka neće spriječiti ili ograničiti daljnje korištenje tog ili bilo kojeg drugog prava ili pravnog lijeka.


Ako bilo koja od odredbi ovih uvjeta bilo koje nadležno tijelo utvrdi da je neprovedivo u bilo kojoj mjeri, takva će se odredba, u toj mjeri, odvojiti od preostalih uvjeta, koji će i dalje biti valjani u najvećoj mjeri dopuštenoj od strane važećim zakonima.

Nijedna treća strana ne smije imati nikakva prava prema ili u vezi s ovim uvjetima.

Nakon raskida ovih uvjeta iz bilo kojeg razloga, klauzule koje izričito ili implicitno imaju učinak nakon raskida i dalje će biti na snazi i učinku.

Platforma za oglašavanje može s vremena na vrijeme izmijeniti ove uvjete. 

Kontinuirani pristup ili korištenje aplikacije nakon takve objave potvrđuje suglasnost s uvjetima, kako budu izmijenjeni.


Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovi uvjeti i bilo koji spor ili potraživanje koji proizlazi iz ili u vezi s njima ili njihovim predmetom regulirat će se i tumačiti u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.